Studia na Wydziale Nauk Społecznych

Kierunki studiów na Wydziale:


Filozofia

Ogólna

Opis kierunku
Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia zarówno w zakresie historii filozofii i tradycyjnej problematyki filozofii systematycznej, jak i w zakresie historycznie ujętej filozofii kultury oraz filozofii poszczególnych dziedzin kultury współczesnej: języka, sztuki, polityki, religii, filozofii nauki. Ukończenie filozofii na UAM w Poznaniu zapewnia uzyskanie solidnych podstaw dla różnych form aktywności intelektualnej, takich jak kształtowanie postaw światopoglądowych, uczenie tolerancji, sztuka argumentowania czy prowadzenia dialogu. Pozwala na całościowe ujmowanie poszczególnych zjawisk kulturowych oraz przekonywające ich objaśnianie.

specjalność Komunikacja Społeczna

Opis kierunku

Przedmiot studiów został osadzony w szerokim tle filozoficznym, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy historyczno-filozoficznej, logicznej, metodologicznej, teoriopoznawczej, aksjologicznej, kulturowo-symbolicznej i hermeneutycznej. Ta ostatnia posiada ogromny potencjał interpretacyjny, poznawczy i praktyczny, posiada ugruntowaną pozycję i zinstytucjonalizowaną postać. Filozoficzny kontekst specjalności “komunikacja społeczna” pozwala na wykształcenie człowieka o wysokiej świadomości i kulturze obywatelskiej współegzystencji, wyczulonego w sposób szczególny na konieczność szeroko pojętego porozumienia, zrozumienia, dialogu i komunikacji.


specjalność Życie Publiczne

Opis kierunku

Celem studiów jest wypromowanie absolwenta wszechstronnie przygotowanego do: pracy zawodowej w sferze publicznej, udziału jako obywatela w życiu politycznym i publicznym kraju; animacji inicjatyw obywatelskich i organizacyjnych na szczeblu lokalnym oraz ponadlokalnym. Studia pozwalają nabyć pogłębioną wiedzę teoretyczną na tematy związane z przemianami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi we współczesnym świecie oraz w Polsce, jak również opanować na poziomie zaawansowanym umiejętności praktyczne, służące do dobrego wykonywania pracy zawodowej w organizacjach oraz instytucjach publicznych i politycznych w kraju i za granicą.

 

specjalność Etyka

Opis kierunku

Studia w systemie licencjat – magisterium, przeznaczone dla osób wybitnie zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Do tych zaś należy rozumienie i osąd problemów międzyludzkich w kategoriach normatywnych, przydatnych w realiach XXI wieku, oraz pełniejszy udział w samoregulacji społeczeństwa demokratycznego (w takich sferach, jak ustawodawstwo i kooperacja na rzecz podnoszenia społecznej i indywidualnej jakości życia). Nacisk kładzie się tu na doskonalenie umiejętności rozumowania, refleksji i uzasadniania na możliwie wysokim (postkonwencjonalnym) poziomie moralnym, argumentacji i wzajemnego przekonywania „siłą argumentów” (zamiast argumentem siły), a także na wspólne (demokratyczne) sposoby rozstrzygania problemów i kontrowersji natury moralnej, społecznej, kulturowej, politycznej. Jednocześnie Studiujący są stopniowo wyposażani w instrumentarium etyczne i metaetyczne, czyli w systematyczne podstawy etyki naukowej (akademickiej). Uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem: budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym, a z drugiej strony – doniosłość werbalizacji, argumentacji i uprawomocnienia, które są warunkiem tworzenia racjonalnej woli społecznej jako źródłowej instancji demokratycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą niestacjonarnych studiów magisterskich Filozofia specjalność: Etyka 2012-2014

 

specjalność Zarządzanie Wiedzą

Opis kierunku

Program specjalności Zarządzanie Wiedzą wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom gospodarki opartej na wiedzy. Nawiązując do raportów i badań nad oczekiwaniami rynku pracy w tym zakresie, program specjalności realizował będzie kształcenie w obszarach kompetencji określanych aktualnie jako deficytowe. Studiowanie w ramach specjalności Zarządzanie Wiedzą ma umożliwić absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach, gdzie wymagane są szeroko rozumiane umiejętności przetwarzania, gromadzenia, syntetyzowania i komunikowania wiedzy i informacji. W tym celu program specjalności przewiduje kształcenie w następujących, uzgodnionych z KRK w odniesieniu do filozofii oraz nauk społecznych i humanistycznych, obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Kulturoznawstwo 


Opis kierunku
Licencjackie studia kulturoznawcze przygotowują przyszłych absolwentów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Przedmioty historyczne, filozoficzne i teoretyczne mogą stanowić podstawę do przyszłej pracy badawczej i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Przedmioty praktyczne, realizowane w ramach poszczególnych specjalizacji przygotowują do pracy min. w instytucjach kulturalnych i administracji samorządowej, agencjach reklamowych, galeriach sztuki i muzeach. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala zachować szerokie perspektywy teoretyczne, a jednocześnie przygotowuje do pełnienia różnorakich ról zawodowych. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, stanowiąc tym samym podstawę do kontynuowania studiów magisterskich.

Kulturoznawstwo specjalność Religioznawstwo

Kończąc specjalność „Religioznawstwo” na studiach kulturoznawczych (studia II stopnia), absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą religii jako dziedziny kultury. Rozumie specyfikę zjawisk religijnych, ich rolę we współczesnym świecie, relacje między religią a innymi dziedzinami kultury, współczesne przemiany religijności, kulturotwórczą rolę religii, a także problemy związane z pluralizmem religijnym oraz dialogiem między religiami. Posiada ponadto umiejętność interpretacji tekstów religijnych, artykułowania i uzasadniania własnych poglądów, krytycznej prezentacji ważniejszych koncepcji religioznawczych oraz posługiwania się podstawowymi pojęciami religioznawstwa w refleksji nad zjawiskami religijnymi. Interdyscyplinarny charakter specjalności, polegający na przekazywaniu wiedzy o religii wypracowanej w ramach różnych dziedzin nauki, takich jak kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia pozwala absolwentowi na uzyskanie szerokiej perspektywy teoretycznej.


Kulturoznawstwo specjalność Komunikacja Międzykulturowa

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia.
Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra.


Cultural Studies – Intercultural Communication

Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia.
Studia prowadzone w języku angielskim.
Studia prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego magistra, są bezpłatne dla polskich studentów.


Psychologia

Opis kierunku
Na kierunku Psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybieraj indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Kognitywistyka

Opis kierunku
Cognitive science to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.
Korzystając z osiągnięć szerokiej gamy dyscyplin naukowych kognitywiści wypracowują własne metody, za pomocą których starają się rozwiązywać fascynujące zagadki umysłu, inteligencji, świadomości. Poszukują odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy -- biologiczne, obliczeniowe bądź inne -- stanowią bazę tego, co nazywamy "inteligencją", pytają o rolę środowiska -- od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne -- w kształtowaniu procesów poznawczych, analizują funkcje języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.
Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod. Co za tym idzie, kognitywistyka jest nauką inną niż wymienione tradycyjne dyscypliny.
Stąd też i studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. System wiedzy, jaki powinien posiadać rzetelnie wykształcony kognitywista, obejmuje nie tylko podstawy dyscyplin bazowych, ale także wiedzę kognitywistyczną, która ani nie powstała w żadnej z wymienionych nauk z osobna, ani do żadnej z nich nie została wcielona.Socjologia

Opis kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia przygotowują do pracy w indtytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia trwają nie dłużej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.
Studia drugiego stopnia na kierunku socjologia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 120. Studia przygotowują do samodzielnej realizacji badań społecznych, projektowania badań jakościowych i ilościowych oraz korzystania z podstawowych technik badań terenowych i interpretowania uzyskanych wyników.


Praca Socjalna

Opis kierunku
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.


Więcej informacji w Portalu Kandydata:

http://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Lista/Indeks/