Relacje z otoczeniem


Sprawozdanie Pełnomocnika Dziekana WNS ds. współpracy z otoczeniem społecznym


Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu od wielu już lat prowadzi działalność ukierunkowaną na kształtowanie relacji z otoczeniem społecznym. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć należy:

Ośrodek Praktyk i Wolontariatu WNS. Jest on przestrzenią wymiany doświadczeń oraz wiedzy naukowej pomiędzy pracownikami i studentami WNS a organizacjami społecznymi oraz pracodawcami. Koordynatorem działalności Centrum Wolontariatu jest prof. Ryszard Cichocki.

Galerię Akademicką na Wydziale Nauk Społecznych. Inspiracja jej powstania była niezagospodarowana przestrzeń w nowych budynkach dydaktycznych Collegium im. Floriana Znanieckiego. Do „ojców założycieli” Galerii Akademickiej zaliczyć należy prof. Jacka Jagielskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz prof. Grzegorza Dziamskiego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Galeria Akademicka koordynuje wydziałową odsłonę Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE, organizowała również wiele wystaw artystycznych wśród których należy wspomnieć o projektach takich jak: „Rytm życia”, „Niewidzialne miasto”, „Podróże wyobraźni”

 

Wy­daw­nic­two Na­uko­we Wy­dzia­łu Nauk Spo­łecz­nych. Spe­cja­li­zu­je się w wy­da­wa­niu li­te­ra­tu­ry z za­kre­su nauk spo­łecz­nych i hu­ma­ni­stycz­nych. Otwar­te na współ­pra­cę ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim mia­sta Po­zna­nia oraz in­nych ośrod­ków na­uko­wych w Pol­sce. Wy­daw­nic­two wy­da­ło kil­ka­dzie­siąt pu­bli­ka­cji obej­mu­ją­cych pod­ręcz­ni­ki aka­de­mic­kie, pra­ce zbio­ro­we, mo­no­gra­fie na­uko­we, w tym zwłasz­cza dok­to­ra­ty oraz ha­bi­li­ta­cje. Prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­te­tu Na­uko­we­go Wy­daw­nic­twa jest Dzie­kan WNS prof. Zbi­gniew Droz­do­wicz.

 

Hyde Park Ogrody. Przestrzeń publicznej debaty środowisk akademickich i artystycznych, której pomysłodawcą jest poznański socjolog prof. Krzysztof Podemski.  W ramach swojej działalności Hyde Park Ogrody, dawniej Hyde Park Szamarzewo, organizował wiele spotkań o charakterze dyskusyjnym goszcząc przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz artystów z wielu krajów.