Ośrodek Praktyk i Wolontariatu Studentów WNS

I. Cele funkcjonowania Ośrodka:

    Przygotowanie studentów WNS do efektywniejszego wchodzenia na ścieżki karier zawodowych i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz tworzenie relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym.  
    Cel ten będzie realizowany poprzez:
 • zwiększanie wśród studentów zainteresowania przyszłym rynkiem pracy i podnoszenie motywacji do kontaktu z głównymi podmiotami tworzącymi rynek pracy i uczestnictwa w różnych formach  praktyk i wolontariatu;
 • upowszechnianie wśród studentów umiejętności i kompetencji przydatnych w poszukiwaniu pracy, wyborze odpowiedniej pracy i wchodzeniu na ścieżki kariery zawodowej;
 • tworzenie zainteresowania różnymi formami praktyk i wolontariatu  studentów naszego Wydziału wśród głównych podmiotów tworzących regionalny rynek pracy: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, sektora biznesu;
 • przygotowanie bazy danych o możliwościach uczestniczenia w praktykach i wolontariacie oraz przygotowanie systemu upowszechniania informacji o dostępnych miejscach dla zainteresowanych praktykami i wolontariatem;
 • utworzenie i rozwijanie systemu porozumień Wydziału z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i firmami biznesowymi zwiększających możliwości studentów w zakresie uczestniczenia w praktykach i aktywności wolontariackiej;
 • wykorzystywanie programu monitorowania losów absolwentów Wydziału do korygowania i poprawiania ofert proponowanych przez wydziałowy program upowszechniania praktyk i wolontariatu.       

II. Odbiorcy programu upowszechniania praktyk i wolontariatu:


    Program jest adresowany do tych studentów naszego Wydziału, którzy są zainteresowani już w trakcie studiów kontaktami z instytucjami, organizacjami i firmami tworzącymi rynek pracy, uczestnictwem w praktykach lub działalnością wolontariacką, a w związku z tym poszukują z jednej strony, niezbędnego do tego przygotowania w zakresie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, z drugiej natomiast, odpowiedniego wsparcia, poinformowania, wprowadzenia itp. Program będzie realizowany przy współpracy z Samorządem Studentów WNS, a zaproponowane w jego ramach szkolenia i warsztaty, stanowić będą system gratyfikacji dla najaktywniejszych i najlepszych studentów WNS.

III. Obszary współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

    
    Ogólnie wydziałowy program współpracy z otoczeniem społecznym ukierunkowany zostanie  na te instytucje publiczne (państwowe i samorządowe), organizacje pozarządowe i struktury gospodarcze tworzące rynek pracy, które są obecnie lub mogą stać się w przyszłości potencjalnym miejscem pracy absolwentów naszego Wydziału.
    Istniejące analizy rynku pracy pozwalają dość dokładnie scharakteryzować te obszary rynku pracy, które wchłaniają znaczące ilości naszych absolwentów. Projektowane w ramach UAM badania losów absolwentów pozwolą jeszcze trafniej określić te dziedziny rynku pracy. Natomiast obszerne badania i studia - które będą w najbliższych miesiącach uruchomione dla potrzeb regionalnej Strategii Polityki Zatrudnienia w Wielkopolsce do roku 2020 – pozwolą na zarysowanie kierunków i dynamiki zmian tych obszarów rynku pracy, które mają szczególne znaczenie dla przyszłych losów naszych absolwentów.

IV. Formy współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

  
    Wydziałowy program upowszechniania praktyk i wolontariatu jest pomyślany jako przedsięwzięcie wieloletnie. Ponieważ jest  inicjatywą zasadniczo nową, mamy niewielkie możliwości korzystania z doświadczeń innych uczelni i wydziałów. Dlatego  zaprojektowany  zestaw różnych przedsięwzięć,  będzie modyfikowany i uruchamiane w zależności od sytuacji na rynku pracy, nastawień i oczekiwań potencjalnych partnerów  biznesowych, potrzeb i oczekiwań studentów oraz możliwości instytucjonalnych i finansowych.   W obecnej fazie możliwe jest jedynie ogólne określenie ram całego programu, które w kolejnych latach będą wypełniane przez różne formy działalności. W pierwszych latach najważniejsza wydaje się koncentracja na następujących formach działalności:
 • diagnoza potrzeb i oczekiwań  partnerów  programu upowszechniania praktyk i wolontariatu – badania przeprowadzanie wśród studentów, konsultacje z Radą Pracodawców;
 • diagnoza zainteresowania i gotowości instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm do podejmowania współpracy w zakresie praktyk i wolontariatu;
 • organizacja cyklicznych spotkań studentów z absolwentami naszego Wydziału, którzy odnieśli znaczące sukcesy na ścieżkach kariery zawodowej;
 • uruchomienie dla studentów cyklu szkoleń, zorientowanego na podnoszenie tzw. „kwalifikacji miękkich” i umiejętności związanych z aplikowaniem o pracę;
 • uruchomienie cyklu szkoleń dla studentów zainteresowanych tymczasowymi formami pracy za granicą;
 • uruchomienie cyklu szkoleń dla studentów zainteresowanych rożnymi formami wolontariatu;
 • przygotowanie programu gromadzenia i upowszechniania informacji o możliwościach odbycia praktyk w instytucjach publicznych i gospodarczych;
 • przygotowanie programu gromadzenia i upowszechniania informacji o możliwościach aktywności wolontariackiej w organizacjach pozarządowych;
 • uruchomienie centrum szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania dla nowoczesnych badań społecznych w oparciu o dedykowaną platformę internetową – organizacja warsztatów umożliwiających zdobycie certyfikatu z obsługi programów SPSSStatistics, CADAS;
 • przygotowanie platformy wymiany informacji między pracodawcami, a studentami – organizacja corocznych targów pracy na terenie Kampusu Szamarzewo
 • zbudowanie sieci kontaktów Ośrodka Praktyk i Wolontariatu z pracodawcami w regionie.